- مريم نجفي نژاد متولد اسفند 1352 ساکن تهران با مدرک کارداني مديريت و آموزش ديده دوره هاي حسابداري، چندين سال سابقه فعاليت  در حوزه نقاشي سبک هايپررئال را دارم.